Szukamy pracownika

8 sierpnia 2018 Wyłączono przez Jagienka Niewiejska

Kierownik Dziennego Domu „Senior-Wigor” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w jednostce organizacyjnej Dzienny Dom „Senior – Wigor” z siedzibą w Luboniu przy ul. Romana Maya 1b

I. Opiekun osoby starszej – animator: 1 etat w pełnym wymiarze godzin pracy.

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie min. średnie

2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

3. posiadanie obywatelstwa polskiego,

4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

Wymagania dodatkowe: 1. doświadczenie w pracy z osobami starszymi i/lub osobami niepełnosprawnymi i/lub dziećmi, 2. umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, 3. odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, 4. wysoka kultura osobista, 5. dyspozycyjność, 6. wrażliwość, empatia i życzliwość, 7. kreatywność, 8. mile widziane: zdolności plastyczne, umiejętność gry na instrumencie, 9. mile widziane wykształcenie wyższe – preferowane pedagogika ze specjalnością terapia zajęciowa, edukacja dorosłych i gerontologia, andragogika.

Zakres zadań:

1. organizowanie czasu podopiecznym Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Luboniu,

2. aktywizacja osób starszych, rozwijanie ich zainteresowań,

3. prowadzenie dokumentacji podopiecznych,

4. wydawanie ciepłych posiłków,

5. udzielanie wsparcia w sprawach osobistych,

6. wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych.

Wymagane dokumenty: 1. CV i list motywacyjny, 2. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 4. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności, 5. oświadczenie kandydata o niekaralności, 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Wymagane dokumenty można składać w terminie do 24 sierpnia 2018 roku: osobiście w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Luboniu, lub przesłać na adres: Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Luboniu, ul. Romana Maya 1b, 62-030 Luboń O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Dziennego Domu „Senior-Wigor” lub data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

oferta